Cliant/KADOKAWA Co.,Ltd
Author/Kazuhisa Kondou
Original work/Hajime Yatate,Yoshiyuki Tomino